MesteceniFinal - page 2-3

REDACTOR:
VIKTORIA H. AUTH, HARTWIG J. OCHSENFELD
TRADUCERI:
MONICA STOIAN
FOTOGRAFIE (PG. 4):
MIRELA GATEA
GRAPHIC DESIGN & PREPRESS:
CAMIL MIHĂESCU
TIPAR:
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
OCHSENFELD, ELISABETH LILI
Vino cu mine în pădurea de mesteceni = Komm mit mir in den
Birkenwald = Come with me into the birch forest / Elisabeth Lili Ochsenfeld. -
Timişoara : Editura Fundaţiei Interart Triade, 2010
ISBN 978-606-8040-17-2
75
82-822=135.1
MNEMOSYNING
VINO CU MINE ÎN PĂDUREA DE MESTECENI
KOMM M I T M I R I N DEn B I RKENWALD
COME WITH ME INTO THE BIRCH FOREST
E L I S A B E T H L I L I OC H S E N F E L D
F O T O G R A F I E & P I C T U R Ă
FUNDAȚIA TRIADE
TIMIȘOARA 2010
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...112
Powered by FlippingBook